ANGAJMAN NOU

Firefly Children and Family Alliance pran angajman pou l sèvi tout manm kominote a ki ka benefisye sèvis nou yo

Travay ak timoun ak fanmi ki soti nan divès orijin ak kominote

Firefly Children and Family Alliance bay valè enpòtans ak valè nannan tout moun, fanmi ak kominote yo. Nou pran angajman pou nou bay tout moun ki kalifye yo aksè a sèvis nou yo, kèlkeswa laj, sèks, oryantasyon seksyèl, relijyon, ras oswa sitiyasyon sosyoekonomik. Anplwaye nou yo, volontè ak ekip lidèchip yo dedye pou avanse divèsite, ekite ak enklizyon nan sistèm byennèt timoun ak fanmi an.

Dwa Kliyan

Nou pran angajman pou defann dwa tout moun n ap sèvi yo. Kòm yon òganizasyon ki travay souvan ak moun ki gen difikilte, nou angaje nan vi prive kliyan nou yo. Nou travay di tou pou reponn tout kesyon ak demann kliyan nou yo epi asire nou bay sèvis ki akomode bezwen endividyèl kliyan nou yo. Antanke kliyan Firefly Children and Family Alliance, ou gen dwa pou:
 • Resevwa sèvis prive/konfidansyèl ak endividyalize;
 • Resevwa sèvis pandan lè pwogram ou pwograme yo nan lè ki bon pou ou menm ak fanmi ou;
 • Mande pou w revize dosye w yo (tanpri mande manadjè ka w la pou plis detay);
 • Poze kesyon sou nenpòt sèvis oswa pwosedi (sa vle di swen, tretman ak plan sèvis);
 • Mande yon revizyon ak koreksyon enfòmasyon ke ou kwè ka mal oswa ajoute materyèl ekri ou chwazi;
 • Fini konsèy ak/oswa sèvis nenpòt ki lè; sepandan, si w se yon kliyan òdone tribinal la, tanpri sonje ke ka gen konsekans negatif pou mete fen nan sèvis yo;
 • Resevwa sèvis ki pa gen prejije oswa diskriminasyon epi ki pèmèt ou libète pou eksprime ak pratike kwayans relijye ak espirityèl;
 • Resevwa sèvis ki, jan sa apwopriye, akomode bezwen ou yo, ki gen ladan men pa limite a kapasite vizyèl, oditif, lengwistik ak motè;
 • Resevwa sèvis sante mantal ak fòmasyon devlopman ki:
  • yo an akò ak estanda nan pratik pwofesyonèl;
  • yo apwopriye pou bezwen ou yo;
  • yo fèt pou bay yon opòtinite rezonab pou amelyore kondisyon ou;
  • ofri swen imen ak pwoteje kont mal; epi
  • pèmèt kontakte ak konsiltasyon ak konseye legal ak pratik prive nan chwa kliyan an sou depans kliyan an
 • Kòmantè sou sèvis Firefly Children and Family Alliance ak/oswa enfòme nou sou bezwen ki pa satisfè;
 • Resevwa sèvis alekri oswa aloral, nan lang ou chwazi a (sa ka mande pou sèvi ak pèsonèl bileng oswa asistans tradiktè); epi
 • Depoze yon enkyetid ak/oswa doleyans ak Firefly Children and Family Alliance oswa yon antite regilasyon deyò si ou pa satisfè ak sèvis yo.
Si w pa elijib pou sèvis ki baze sou règleman eta a, ou dwe swiv pwosedi ki apwouve pou fè apèl kont desizyon sa a andeyò pwosesis doleyans sa a.

Responsablite Kliyan yo

Menm jan nou travay di pou asire dwa kliyan nou yo, nou espere kliyan nou yo dwe respekte tan anplwaye nou yo ak volontè yo epi pwolonje koutwazi komen. Kòm yon kliyan Firefly Children and Family Alliance, ou dwe fè bagay sa yo:

 • Kenbe randevou oswa rele pou pran yon lòt randevou;
 • Fè yon efò pou patisipe nan konsèy, gwoup oswa lòt aktivite;
 • Kominike ouvètman ak onètman; epi
 • Ranpli kontra ou antre avèk travayè/ajans ou

Si w pa suiv atant sa yo, sa pral lakòz yo sispann sèvis yo.

Responsablite Alyans Fanmi ak Timoun Firefly

Kliyan yo ta dwe konprann gen sèten sitiyasyon kote Firefly Children and Family Alliance ak travayè w la oblije revele enfòmasyon yo jwenn pandan sèvis yo san pèmisyon w. Sa a ka gen ladan:

 • Si w menase blesi kòporèl oswa lanmò yon lòt moun oswa tèt ou;
 • Si ou revele enfòmasyon sou abi oswa neglijans sou timoun;
 • Si ou vyole yon lòd tribinal;
 • Si konsèy ou a bay lòd pou tribinal la;
 • Si travayè w la oswa dosye w yo jwenn sitasyon nan tribinal; oswa
 • Si ou se yon minè, gendwa bezwen pataje sèten enfòmasyon ak paran/gadyen legal ou pou jwenn nenpòt lòt èd ou ka bezwen. Paran/gadyen legal ou gen dwa tou pou revize dosye w yo.

Pwosedi pou Enkyetid Kliyan ak Doleyans

Anplwaye Firefly Children and Family Alliance pral fè tout efò pou satisfè bezwen w yo. Si w santi w pa resevwa asistans ou bezwen an, tanpri pa ezite swiv etap ki endike anba a.

Rele travayè ou a. Si travayè w la pa disponib, tanpri kite yon mesaj vwa detaye pou fè travayè w la konnen ou ta renmen pale avèk yo sou yon enkyetid. Travayè a gendwa pran yon randevou avèk ou nan senk jou travay, oswa travayè ou a ka bay enkyetid la alekri. Travayè w la pral li doleyans la pou w verifye enfòmasyon kòrèk, epi tou de pati yo pral siyen dokiman an. W ap bezwen endike sou dokiman ki siyen an si enkyetid la rezoud oswa si li pa rezoud. Si enkyetid la pa ka rezoud nan konvèsasyon, y ap ankouraje w pou w depoze yon doleyans fòmèl.

Ou ka depoze doleyans fòmèl ou ak VP Kalite a nan CBgrievance@childrensbureau.org. Lè sa a, doleyans imèl ou a pral pran presedan sou dokiman an papye ranpli ak responsab ka a. VP Kalite a pral swiv etap ki anba yo pou adrese doleyans ou a.

VP Kalite a pral premye kominike ak direktè pwogram nan ak VP pwogram lan. Lè sa a, VP Kalite a pral pran yon randevou avèk ou, direktè pwogram nan ak VP pwogram nan nan sèt jou travay. Direktè pwogram nan ap revize doleyans alekri a avèk ou pou verifye enfòmasyon kòrèk. Apre plis diskisyon konsènan doleyans ou a, w ap bezwen endike si doleyans la rezoud oswa si li pa rezoud.

Si doleyans ou a pa rezoud, VP Kalite a ap voye enkyetid ou a bay Ofisye Direktè Jeneral la. Se responsablite Ofisye Egzekitif anchèf pou pran yon randevou avèk ou nan dis jou travay. Doleyans ou a pral diskite ak revize nan moman sa a. Ofisye Egzekitif anchèf la pral nivo final la nan plent fòmèl ak tout desizyon yo pral konsidere kòm final.

Si ou pa kontan ak rezilta doleyans lan, ou ka pote yon plent ak yon antite ekstèn regilasyon. Kliyan DMHA yo ka kontakte Liy Sèvis Konsomatè gratis DMHA: 800-901-1133.