Koukouy Timoun ak Fanmi Alliance

Otorize Hoosiers atravè yon pakèt pwogram sipò ak resous ki fèt pou bay paran yo, timoun yo, ak moun yo tout sa yo bezwen pou yo viv avèk siksè.

Jwenn èd

Jwenn sipò ou bezwen atravè pwogram ak sèvis endividyèl ak fanmi nou yo.

Bay èd

Fè yon kontribisyon nan travay nou an lè w bay tan w ak enèji w oswa kòm volontè.

Sèvis nou yo

Bay yon seri sèvis ak pwogram pou fanmi ak timoun Indiana
Child Abuse Prevention

Prevansyon Abi sou Timoun

Livre resous ak sipò fanmi yo bezwen pou yo reyisi

Aprann plis "

SÈVIS KI BAZE LAKAY

Sèvis kout tèm, ki konsantre sou fanmi ki fèt pou kenbe timoun yo lakay yo

Aprann plis "

Youth Placement

PLASMAN JÈN

Konekte jèn Indiana yo ak resous yo bezwen yo epi bay anviwonman ki an sekirite epi ankourajan

Aprann plis "

Recovery Services

Sèvis Rekiperasyon

Bay tretman konpasyon bay moun ki soufri chòk, abi ak maladi itilizasyon sibstans

Aprann plis "

REZILTA

timoun yo te sèvi an 2023

kote atravè Santral Indiana

ane ap sèvi kominote a

SOU

Firefly Children and Family Alliance se yon òganizasyon prive san bi likratif ki gen yon misyon pou bay moun yo pouvwa pou yo bati fanmi ak kominote ki pi solid.

Resous

APRANN PLIS "

FAQ

Jwenn repons pou kesyon yo poze souvan sou pwogram ak sèvis Firefly Children and Family Alliance.

Aprann plis "

Events

Evènman

Gade lis evènman k ap vini yo, tankou reyinyon ak bonjou, fòmasyon ak sesyon edikasyon.

Aprann plis "

Sante mantal

Aprann plis sou kriz sante mantal kap grandi Amerik la epi aprann kijan pou bay sante mantal ou priyorite.

Aprann plis "

Nouvèl ak Bibliyotèk

Kontinye ak dènye nouvèl ak blog nou yo, ki gen ladan istwa sou sèvis nou yo, mizajou pwogram yo ak plis ankò.

Aprann plis "

Kontakte nou

Ou enterese aprann plis sou Firefly Children and Family Alliance? Kontakte jodi a pou plis enfòmasyon.

11 + 9 =