EKIP LEADERSHIP Firefly Children and Family Alliance

Yon gwoup lidè vanyan k ap travay nan direksyon pou yon avni pi briyan pou timoun, fanmi ak moun ki vilnerab Indiana yo. 

EKIP Egzekitif

Tina Cloer
Tina Cloer te pran pozisyon Prezidan ak Direktè Jeneral Children's Bureau an 2013. An 2020 li te dirije fizyon Children's Bureau ak Families First, ajans sèvis imen ki pi long yo...

Tina Cloer

Prezidan ak CEO
Tim Ardillo
Tim pote bay Firefly Children and Family Alliance yon pakèt eksperyans pou ranmase lajan atravè yon varyete sektè san bi likratif. Avèk yon karyè devlopman ak kominikasyon ki dire...

Tim Ardillo

Ofisye anchèf devlopman
Jenna Cannon
Kòm Vis Prezidan Sèvis Rezidansyal, yon Travayè Sosyal Klinik ki gen Lisans, Konseye pou Depandans Klinik ki gen Lisans, Jenna sipèvize de enstalasyon Swen Abri Ijans nan Indianapolis. Pote plis pase 10 ane eksperyans...

Jenna Cannon

Vis Prezidan Sèvis Rezidans lan
Brooke Clawson
Brooke te gradye nan Indiana University ak yon bakaloreya nan Travay Sosyal an 2004. Pandan l ap travay ak fanmi yo nan domèn nan, li te konplete Mèt Travay Sosyal li an 2008. Nan 2013, ...

Brooke Clawson

Vis Prezidan Swen Adopsyon, Adopsyon ak Sèvis Jèn ki Aje
Lori Clyne
Lori te pran wòl Vis Prezidan Resous Imèn nan Firefly Children and Family Alliance lè Children's Bureau and Families First te fusionné an avril 2021. Anvan fizyon an, li...

Lori Clyne

Vis Prezidan Resous Imèn
Kevin Cox
Kevin te pran pozisyon Vis Prezidan Sistèm Enfòmasyon nan Children's Bureau (Kounye a Firefly) an 2018. Li angaje l pou l kreye yon anviwonman kontinyèl...

Kevin Cox

Vis Prezidan Sistèm Enfòmasyon
Jill Kelly
Avèk plis pase 25 ane nan travay sosyal ak sèvis imen, Jill te gen anpil enpak sou lavi timoun yo ak fanmi yo, ansanm ak Indiana's Child Welfare System. Li te kòmanse karyè li...

Jill Kelly

Vis Prezidan Sèvis Prevansyon
Mark Kern
Mark se yon pwofesyonèl kontablite ki gen plis pase vennsenkan eksperyans; kenz nan moun ki gen Firefly Children and Family Alliance. Li te travay nan pozisyon wo nivo nan...

Mak Kern

Ofisye anchèf finansye
Aaron McBride
Aaron dedye a devlopman amelyore kalite lavi pou fanmi Santral Indiana yo. Pou plis pase 10 ane, Arawon te angaje tèt li pou avanse...

Arawon McBride

Vis Prezidan Sèvis Defans pou Pasyan Ekstèn ak Sivivan
Ericka Stile
Ericka se yon egzekitif san bi likratif ki gen eksperyans ki jere pwogram inovatè k ap sèvi timoun ak fanmi pandan plis pase 20 ane. Li amelyore timoun koukouy...

Ericka Stiles

Ofisye anchèf administratif
Abby Swift
Abby se yon lidè ki gen eksperyans ki travay nan sektè san bi likratif pou plis pase 20 ane. Kòm Ofisye anchèf klinik...

Abby Swift

Ofisye anchèf nan klinik
Claire Winship
Kòm Vis Prezidan Konsèvasyon Fanmi ak yon Travayè Sosyal nan klinik ki gen lisans, Claire travay atravè divès ekip ak inisyativ pou maksimize entèvansyon ak prezèvasyon fanmi an. Pote...

Claire Winship

Vis Prezidan Konsèvasyon Fanmi
Michelle Williams
Michelle se yon Administratè Egzekitif ki gen anpil eksperyans ak yon Pwofesyonèl Divèsite ki gen kapasite pou fè sentèz enfòmasyon an nan estrateji ki ka pran aksyon eksepsyonèl. Pou plis pase 20 ane, Michelle...

Michelle Williams

Vis Prezidan Divèsite, Ekite, ak Enklizyon