Klas ak Fòmasyon nou yo

Edike fanmi Indiana, paran ak moun atravè yon pakèt klas ak fòmasyon

Ede Hoosiers devlope ladrès kritik

Klas nou yo ak pwogram fòmasyon nou yo bay adilt yo konesans enpòtan yo bezwen pou jere tout bagay soti nan paran rive nan yon règleman emosyonèl efikas. Klas nou yo ak pwogram fòmasyon nou yo anseye patisipan yo yon seri ladrès, ki gen ladan fason pou rekonèt konpòtman danjere, kijan pou yo fè fas ak anpil defi pou leve timoun yo ak fason pou ede moun ki gen pwoblèm sante mantal. Kit ou se yon nouvo paran oswa yon manm kominote ki enterese devlope nouvo ladrès, klas ak fòmasyon nou yo ka ede.

Klas ak Fòmasyon nou yo

Dòmi san danje

Edike paran yo sou danje ki asosye ak kondisyon dòmi ki pa an sekirite epi anseye yo kijan pou pwoteje tibebe yo

Jeran timoun yo

Fòmasyon adilt yo pou yo rekonèt siy abi seksyèl sou timoun ak fason pou yo entèvni yon fason responsab

Fòmasyon Kominotè

Livre pwogram fòmasyon bay òganizasyon lokal tankou lekòl, legliz, espas travay ak sant kominotè

Edikasyon paran

Bay paran yo zouti ak teknik yo bezwen pou elve timoun ki kontan e ki an sante