Konsènan Firefly Children and Family Alliance

Yon angajman enkondisyonèl pou timoun, paran ak granmoun Indiana

Bay sèvis enpòtan ki fèt pou ranfòse kominote Indiana yo

Firefly Children and Family Alliance se yon san bi likratif ki sipòte fanmi ak granmoun Indiana pou jenerasyon. Òganizasyon nou an bati sou kwayans ke bay timoun ak granmoun chans pou yo reyisi kreye kominote ki pi solid. Nou ede Hoosiers simonte difikilte ak konpòtman malsen. Pwogram ak sèvis nou yo genyen ladan yo prevansyon abi sou timoun, sèvis nan kay, sèvis plasman jèn ak rekiperasyon.

Vizyon nou an se youn nan kominote enklizif ak an sante moun k ap pwospere. Misyon nou se otorize moun yo pou yo bati fanmi ak kominote ki pi solid. Epi, valè nou yo se: enklizyon, inovasyon, ak enpak. Nou chèche viv vizyon ak misyon sa a, ak valè sa yo, atravè travay nou fè nan kominote yo nan tout eta a.

 

Our History

Istwa nou an

Istwa nou an remonte nan 1835, lè yon gwoup filantwop santral Indiana te fonde Indianapolis Benevolent Society. Pandan ane yo, òganizasyon nou an konbine fòs ak lòt òganizasyon san bi likratif pou elaji portée nou epi fè yon pi gwo enpak. An 2021, Children's Bureau and Families First, de nan òganizasyon san bi likratif ki pi respekte nan Santral Indiana, te rantre pou vin Firefly Children and Family Alliance.

Lidèchip nou an

Ekip lidèchip Firefly Children and Family Alliance gen ladan lidè kominotè, ekzekitif ak filantwop ki soti nan plizyè domèn. Gwoup moun sa a ede nou avanse misyon nou. Kòm òganizasyon nou an te grandi nan gwosè ak rive, ekip lidèchip nou an te ede nou echèl pou atenn objektif nou yo.
Our Leadership
Our Outcomes

Rezilta yo

Nou fè efò pou mezire enpak travay nou an, se poutèt sa done yo se nan nwayo pwogram ak sèvis nou yo. Chak ane, nou sèvi plizyè dizèn milye timoun ak granmoun Indiana. Nan kad travay sa a, nou etidye ak anpil atansyon siksè pwogram nou yo atravè fidbak kliyan ak rezilta yo. Pwosesis sa a ede asire n ap fè yon enpak dirab sou kominote n ap sèvi yo.

Angajman

Firefly Children and Family Alliance rekonèt enpòtans ak valè nannan tout moun. Tout anplwaye nou yo, volontè ak lidè yo angaje nan avanse divèsite, ekite ak enklizyon. Nou bay aksè a sèvis nou yo pou tout moun ki kalifye, kèlkeswa laj, sèks, oryantasyon seksyèl, relijyon, ras oswa sitiyasyon sosyoekonomik.
Our Commitments
Our Outcomes

DEI nan koukouy

Nou pran angajman pou avanse divèsite, ekite, ak enklizyon. Koukouy pwomèt pou bay sèvis ak pwogram bay moun ak fanmi yo yon fason ki sansib ak respè pou divès kilti. Atravè angajman pwofon nou pou konstwi kominote ki pi solid, nou chèche viv valè nou yo nan tout aspè nan travay nou an. 

Afilyasyon

Antanke youn nan pi gwo founisè sèvis imen ak sosyal nan Indiana, Firefly Children and Family Alliance travay kole kole ak plizyè òganizasyon lokal, rejyonal ak nasyonal. Nou jwenn sipò United Way of Central Indiana ak Depatman Sèvis Timoun Indiana. Pwogram nou yo konplètman akredite pa Council on Accreditation (COA), yon òganizasyon san bi likratif ki rekonèt nasyonalman, ki reflete kredibilite, entegrite ak kalite sèvis nou yo.
affiliations